Wróć do storny głównej

Polityka prywatności oraz obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe po zarejestrowaniu się w Serwisie, jest Operator Serwisu:

Nowa Lewica z siedzibą przy ul. Złotej 9 lok. 4, 00-019 Warszawa, numer ewidencji w księdze ewidencji partii politycznych: EwP 87.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD) – jest nim Piotr Piekarski. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, możecie się Państwo skontaktować z IOD za pośrednictwem maila:

iod@lewica.org.pl

lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Rejestracja kandydatów na Członków Komisji i Mężów zaufania w lokalach wyborczych z ramienia Komitetu Wyborczego utworzonego lub współtworzonego przez Nową Lewicę jest dobrowolna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Administrator wymaga podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby zarejestrować Państwa zgłoszenie na kandydata:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • kod pocztowy
 • funkcja osoby (mąż zaufania / członek komisji)

Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane wszystkie wymagane dane, rejestracja nie będzie możliwa.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, wyłącznie w poniższych celach:

 • weryfikacji zgłoszenia w postaci zwrotnej weryfikacji adresu email
 • utworzenia konta poprzez nadanie loginu i hasła do indywidualnego profilu kandydata
 • nawiązania komunikacji z kandydatami, a w późniejszym etapie komunikacja z osobami zgłoszonymi do pełnienia funkcji z ramienia Komitetu Wyborczego utworzonego lub współtworzonego przez Nową Lewicę
 • wydania zaświadczenia
 • umożliwienia pełnienia funkcji w wyborach
 • optymalnego podziału osób w Komisjach Wyborczych

Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO) wynikających w szczególności z przepisów Kodeksu Wyborczego (art. 103c). Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych obserwatorów wynika również z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. art. 103c ustawy Kodeks Wyborczy.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający na ochronie swoich praw.

Po dokonaniu rejestracji osoba może poprzez indywidualny profil dobrowolnie określić dodatkowe preferencje dotyczące pełnionej funkcji, jak również wyrazić zgodę na udostępnienie swojego imienia i numeru telefonu innym osobom przypisanym do tej samej komisji, w celu koordynacji i organizacji pracy na kilka dni przed wyborami. Wyrażenie zgody odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgodę tę może wycofać logując się na indywidualny profil.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres 5 lat od ostatniego Państwa uczestnictwa w pełnieniu funkcji związanej z wyborami. Po tym czasie dane zostaną usunięte. Istnieje również możliwość złożenia rezygnacji, którą można dokonać po zalogowaniu się do indywidualnego profilu, lub wysyłając żądanie usunięcia danych na adres iod@lewica.org.pl . Po dokonaniu rezygnacji dane są niezwłocznie usuwane.

System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi określone w art. 24 oraz w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Administrator przekaże dane zgłoszonych osób do Komitetu Wyborczego utworzonego lub współtworzonego przez Nową Lewicę, celem dokonania zgłoszenia tych osób do pełnienia funkcji w odpowiednich Komisjach Wyborczych. Dane Komitetu Wyborczego zostaną po jego rejestracji przed wyborami każdorazowo przedstawione poniżej w zaktualizowanej Polityce Prywatności.

 • Wybory parlamentarne 2023 r.: Komitet Wyborczy Nowa Lewica z siedzibą przy ul. Złotej 9 lok. 4, kod 00-019 w Warszawie, zarejestrowany uchwałą nr 34/2023 Państwowej Komisji Wyborczej

Administrator będzie również przekazywał dane – wyłącznie po wcześniejszym ich poddaniu procesowi PSEUDONIMIZACJI – podmiotowi:

 • Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji z siedzibą w Warszawie (01-144) przy ul. Górczewskiej 39 wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000604562

wyłącznie w celu zarządzania informacją o organizacji optymalnego wykorzystania przydzielenia do Komisji Wyborczych. Zakres przekazywanych danych to:

 • poddane procesowi PSEUDONIMIZACJI dane osobowe Obserwatora do wartości skrótu (tzw. funkcji hash). Przykładowy wygląd danych to np.: „76ab8c34a48”
 • nr komisji wyborczej
 • funkcja osoby (obserwator / mąż zaufania / członek komisji)
 • organizacja zgłaszająca (Nowa Lewica)
 • w niektórych przypadkach również informację czy będzie uczestniczył w obserwacji liczenia głosów lub godziny zmiany

Administrator nie będzie udostępniał bazy zawierającej klucze potrzebne do odwrócenia procesu pseudonimizacji. Dzięki takiej organizacji w tym procesie przekazywania pełne dane będą znane wyłącznie Administratorowi.

Administrator może również udostępnić dane podmiotom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącymi usługi na zlecenie Administratora, szczególnie w zakresie: usług IT, archiwizacji i obsługi korespondencji. Podmiotami przetwarzającymi Państwa dane na polecenie Administratora w tym przypadku są:

 • wyłącznie w celach świadczenia usługi hostingu i utrzymania strony internetowej, na której znajduje się Serwis: HEDEA Krzysztof Osiecki, ul. Kobylińskiego 14, 09-400 Płock

Poza powyższymi przypadkami podane dane osobowe bez wcześniejszego udzielenia wyraźnej zgody, nie będą udostępniane innym podmiotom.

Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, oraz nie będzie przetwarzał Państwa danych w sposób automatyczny.

Państwa dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności.

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Serwis zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie jeden plik cookies konieczny do działania Serwisu na urządzeniu. Jego rolą jest przechowywanie sesji zalogowanego Użytkownika. Nazwa: PHPSESSID

Ważność: Do zakończenia sesji przeglądania

V2 – 2023.08.18

Komitet Wyborczy Nowa Lewica
ul. Złota 9 lok. 4, 00-019 Warszawa, NIP 525 296 84 59, REGON 526 084 320

Pełnomocnik wyborczy – Marcelina Monika Zawisza, Pełnomocnik finansowy – Ewa Araźna

Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica